Home

home antologia

traduzione

ascolta la lettura

versione accessibile

indice antologia

1956

1957

1958

1959

  A sa Barbagia pro sos fizos mortos de s'odiu

  Aggiu lu cori nieddu

  Naddari di tandu

  Alveschida de dolore

  Sa di' de is mortus

  La to' umbra

  Bentu

  E ite nd'apo 'ogadu

  Mama

  Pro te Sardigna

1960

 

 

 

 


SA DI' DE IS MORTUS

Custu di est tristu tristu e scuriosu:
su soli de mannas nuis est velau
cumenti che si fessit preparau
assìstiri a unu ritu dolorosu.

Unu lentu rintoccu lamentosu
su bentu de lontanu m' at portau
chi talmenti su coru m' at turbau
lassendimì cunfundiu e dubbiosu;

e unu sensu de angoscia aicci forti
chi m'est partu de intendi in cussu istanti
s'amplessu dolorosu de sa morti

chi mi stringessit e naressit: «Tanti
t'illudis de sa vida e de sa sorti,
mortali misereddu, ses erranti!».

Raimondo Piras

3° premio ex aequo 1959 (Campidanese)