Home

home antologia

traduzione

ascolta la lettura

versione accessibile

indice antologia

1956

1957

1958

1959

  A sa Barbagia pro sos fizos mortos de s'odiu

  Aggiu lu cori nieddu

  Naddari di tandu

  Alveschida de dolore

  Sa di' de is mortus

  La to' umbra

  Bentu

  E ite nd'apo 'ogadu

  Mama

  Pro te Sardigna

1960

 

 

 

 


BENTU

 

Bentu chi cun su tou muilare
mente, anima e coro m'as toccadu
e fattu in s'infinidu meditare,
firma! Proite goi infuriadu

curres e no arreis? Domandare
ti cheria comente as cumintzadu
sa cursa chena fine e chie dare
tale dura cundenna at usadu.

Ma sighis su caminu pianghende
ca forsis as segretos tue puru
e cosas de contare a tie caras;

e pares in limbazu tou nende:
su non poder pasare cant'ès duru!
Puru in cursa, bentu, cantu naras!


Pietro Mellino
1959