Home

home antologia

indice antologia

2006

  Intrinadore

  M'acostu a su tempus

  Arcans major

  Inter caddos e poesia e...

  Babilonia

  Sa cascia de Bachis

  Serenada furistera

  S'incantu 'e setzere a caddu

  Gosos a Santa Maria Iscalas

 

 

 

 

              
S'incantu 'e setzere a caddu

Dae cando in sa terra at postu pe
at dimustradu sos suos valores
e de sos animale contat re.

Cando sun nados sos primos motores,
sos chi cue tenian cumpetenzia
meritos mannos l' an resu e onores.

In sos inventos chi faghet s'iscenzia
si de motore nou b'at proggetu
in caddos nde misuran sa potenzia.

Ma cando fut su mundu innidu e netu
e rude ischertiait in sa tanca
finas sas pedras l'aian rispetu.

Poi, s'omine l'at betadu franca,
a lu render masedu est resessidu
e che l'at postu subra sedda e anca.

E daghi in gropa sua s'est setzidu
totu s'abbilidade nd'iscumbatada
chi fin a tando mai aiat bidu.

In dogni mansione a issu tratada,
in bisonzos e in divertimentos
ischidu e prontu a dogn'ora l'agatada.

Deo ch'in coro caros tenzo ammentos
de cando iscurrizzai subra sua,
cunsizo,nessi parizos momentos

de si bi setzer, mancali a sa nua
pro ider cale incantu, cale ammaju
si proat cando a currer leat fua.

Castanzu, murra, murtinu o puru aju
siat, daghi de issu ch'est in susu
finas Bennarzu l'at a parrer Maju.

In sos tempos antigos, su piusu
carrait latte, tirait s'aradu
e carretos chi tando fun in usu.

In domo de sos ricos, impitadu
fut a tratzare carrozzas de lussu
bene pulidu e bene aproendadu.

In gherras sambenosas, nie russu
at catigadu e fangu e pruer bidu
ma non l'at assustadu totu cussu.

Sos pintores famosos, isculpidu
l'an in marmos e telas, e notoria
est sa fama e s' onore c'at retzidu.

Monumentos c'adduran in s'istoria
l'an inalzadu e sempre ad'esser bia
sa figura de issu estida 'e gloria.

E sa funtana de sa poesia
in sa mitologia 'e su parnasu!
na-chi est naschida da sa balenila

de unu carch'e su caddu Pegasu.

Salvatore Murgia (Macomer)
2° premio 2006
(Sezione tra poesia e canto «Antoni Cubeddu»)