Home

home antologia

traduzione

indice antologia

2006

  Intrinadore

  M'acostu a su tempus

  Arcans major

  Inter caddos e poesia e...

  Babilonia

  Sa cascia de Bachis

  Serenada furistera

  S'incantu 'e setzere a caddu

  Gosos a Santa Maria Iscalas

 

 

 

 

              
Babilonia

Su noti iat fatu logu a is primus isperas de luxi pintendi is airis a orienti e lassendi crocau su celu a s'atra banda. In-d unu campu arrodiau de su desertu, sa brenti segura de un'aŔreu iat angiau piciocus fatus a sordaus, trabballadoris de paxi bistius a gherreris. Unu avatu a s'atru ndi fiant bessius, insurdius po su trŔulu forti de s'arrolliu de is motoris, a ermetu beni strintu in sa braba po amparai sa conca t¨ndia e ispilia, totus cantus beni imboddicaus in su corpetti contra-balla. Issu puru ndi fiat calau, a barsaca a coddu i a fusili in manu, amostendi seguresa po sa primu missioni cosa sua. Chi s'¨rtima puru iat a essi stŔtia. Nemancu fatu su primu passu in sa terra grega e sica, chi giai is ogus a pitzus d'iat postu Issa, Sa chi segat d˛nnia acÓpýu, liendiddu beni po ndi podi torrai a si du pigai calincunu mesi a pustis. A tempus. In-d una di' cumenti a is atras fut, nÓscia a suta de un'orizonti serrau de is arrem˛rius de gherra e de is atýtidus tristus chi levÓnt a sa vergantza. De su desertu tirÓt unu bentu crispu, callenti che fogu. Unu bentu avesu a si ndi tragai avatu tupas ispinadas e mulinadas di arena fini e puntuda. Un'arena maca, chi pagu nc'iat postu a ndi furriai a stresura, scuressendi su soli e faendi calai su noti torra. A suta de s'umbra longa de sa Zýgurrat fiat Issa, Sa chi umbra no fait, abetendiddu po di setzi acanta, a ferrus beni acutzaus, pronta a di segai su filu, luegus chi s'¨rtimu granu di arena ndi fessit arrutu in sa clessidra chi medit su tempus. De una bomba fraigada a sa lestra, cun týrria e disisperu, iat pigau sa forma custa borta Issa, Sa chi portai milli e una carota. Unu striori iat intŔndiu issu, cumenti un'araxi astragau de monti niau. Unu corpu sicu, sentz''e du lastimai. A issu, che a is atrus candu a d˛piu sonat s'ora de sa dispedida. A issu, chi aintru de cudda tzrega de sordau, po sorti no nci fiat arrutu, ma po s'apretu. A issu, chi nisciuna duda iat tentu a nci artziai a s'aŔreu m˛viu de su petrollu arrefinau acanta domu sua. A issu, chi de cudda cria in sa cea spŔrdia in mesu a su desertu, sinniau e sentz''e orba ndi fiat bessiu. Candu totu su sÓnguini iat acabau de derramai infustendi un'arena d˛nnia di' prus arr¨bia, sa manu d'iat donau Issa, Sa chi sempri at tentu sa cara de unu sordau partiu de domu e mai torrau, po du acampangiai anch'est sa turri chi celu e terra s'at˛biant imparýs a totus is lýnguas de su niundu. Arrýbaus chi fiant, a manu tenta iant pigau po una scalera longa, chi a is ladus teniat dus murus artus de perda bianca, prenus prenus de fueddus iscritus. Is contus e is versus de is ˛minis e de is fŔminas passaus de innia fiant. Is vidas, is prexus e is dolus, is amentus de totus is gentis de su mundu. Is benturas nÓscias e mortas a suta de s'umbra de cudda turri, arrichesa e curpa de is gentis, destinadas a no si cumprendi mai a pari, fintzas a s'ora de pigai sa scalera longa chi addia portat. A bellu a bellu si fiat postu a ligi, imparendi d˛nnia lýngua chi a s'acabu strÓngia no fiat prus. D˛nnia contu o poesia cumintzÓt cun su fueddu chi iat serrau su versu de ainnaintis, cumenti chi totus is ist˛rias a una sola ndi torressýnt e chi, po imoi, nd'acabbŔssint in sa parti de muru ancoras biancu, chi a issu e totu fiat abetendi. Issa, Sa chi segat is cambas a su tempus, giai si ndi fiat andada a ndi pigai su chi, pustis a issu, iat'ai dŔpiu adelantai sa st˛ria de is ist˛rias, lassendiddu ingunis, parau, faci a s'¨rtimu contu iscritu de sa manu de una fŔmina, bocia in su mentras chi fiat pigliendi abba de una funtana bŔcýa: źUna borta a custa funtana da connosciant in d˛nnia partý de su mundu e d'arremonÓnt is boxis prus bellas chi s'apat arregalau AllÓh, santu siat sempri su n˛mini suu. D'anti cantada is ArruÓt (1) de su desertu illacanau, candu sŔtzius a ingiriu de su fogu, abetÓnt su lugori de sa luna. Nd'ant scritu is poetas de sa corti de su palÓtziu de s'urrei chi acumpangiaus de su sonu craru de su liutu, si faiant furai is versus de unu bentu bardaneri chi moviat is montis di arena. Ca un'Ócua durci e cristallina ndi bessiat de cudda fontana, pari a sa chi currit in su KauthÓr (2). Su sidi ndi bogÓt e s'arrexonu a is ˛minis torrÓt. Una mitza sentz''e acabu fiat, chi is antigus nd'arrosiÓnt is giardinus prus bellus e mannus chi ˛mini apat biu mai. Tandu sa terra fiat cumenti unu tapissu pintau de milli e unu frori, e su mundu fiat arricu de d˛nnia spŔtzia de frutu durci e saboriu. Imoi is sÓnias p¨rdias (3) bufaus e su frutu marigosu de su Zac¨m (4) papaus, ca is matas anti sicau e no d˛nant prus nudda, de cantu salia nd'est bessia cust'Ócua po mori de totus is lÓgrimas derramadas de sa genti avesa a su disisperu.╗ Su disisperu oi est andau a fai cumpangia a is gentis de sa natzioni aundi scurigat su soli, fata de bucas chi bufant lÓgrimas, pitziosas che sali in-d una feria oberta, in su trincu antigu e mai sanau. Unu prantu sentz''e fini, chi ndi bessit de is ogus unfraus e stracus de castiai, e de circai de cumprendi, su chi de unu fillu, de unu sposu, de un'amigu nd'est abbarrau. Una bandera beni pinnicada, una medÓllia a cruxi, unu capeddu arrimau; dus francus de prŔmiu po ndi comporai is mellus froris de betiri a campusantu, anch'est sa losa de mÓrmuri friu, in mesu a is atras milli; una mariposa alluta po di essi gomai in su noti nieddu. E una fotografýa, apicada a suba de su n˛mini suu a lýteras di oru, chi nc'est issu a divisa bona, sa cun is gradus e is mostrinas luxentis. Sa chi d'anti postu puru po du torrai a domu aintru de unu baullu de castÓngiu amantau a bandera i a froris biancus. Sa de is at˛bius e de is tzýrim˛nias. Sa de is fueddus ipocritas e de is sentimentus sitzillus. Sa de su dolu, de su lutu. Sa de Sa Morti, chi est bŔnnia a si du pigai in sa meria de Babil˛nia, aundi sa tzivilidadi est nÓscia i aundi morit d˛nnia di'.

Carlo Mulas (Quartu S.E.)
2° premio 2006 (Sezione prosa «Angelo Dettori»)