Home

home antologia

indice antologia

1956

1957

1958

1959

2003

2004

2005

  Risa di mandarini

  In caminu

  Lu saori di la sera

  Cunceta de is cadiras

  Franziscu Muroni

  Su campusantu

  Risposta a Marianu

  Frore de bona sorte

  Su banzigu, sa netta e sa nannedda

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I testi del 2005

 

Giuseppe Tirotto: “Risa di mandarini”.

 

Giovanni Fiori: “In caminu”

 

Ignazio Sanna: “Lu saori di la sera”

 

Teresa Piredda Paoloni: “Cunceta de is cadiras”

 

Totoi Mura: “Franziscu Muroni”

 

Maria Gioconda Fiori: “Su campusantu”

 

Salvator Angelo Murgia: “Risposta a Marianu”

 

Giovanni Piga: “Frore de bona sorte”

 

Nicolino Pianu: “Su banzigu, sa netta e sa nannedda”