Home

home antologia

traduzione

ascolta la lettura

versione accessibile

indice antologia

1956

1957

1958

  S'ammentu chi ligat

  Su grigliu

  Li sonni toi e mei

  A sos tramatores poeticos

  Mai cuntentos

1959

1960

 

 

 

 


MAI CUNTENTOS

 

Su pòveru disizat d'esser riccu
custu, poi, si cheret sempre sanu.
Chie trattat sa tzappa chircat piccu
su pitzinnu si cheret antzianu;
e tottu si nd'ischidan su manzanu
de malumore pro calchi pinnicu.

Chie est nanu si cheret gigante,
non bastat unu ticcu a su sididu;
sapiente si cheret s'ignorante,
e sempre atatu cuddu ch'est famidu.
A una non li bastat su maridu
e pro cussu si faghet s'amante.

S'òmine si disizat in sa luna
(e cun su tempus b'at a resessire).
Bi sun cuddos chi chircan fortuna
in terra anzena, e andan'a patire;
e meda ‘oltas ‘enit a finire
ch'innoghe si nde torran, tott'in d-una.

B'est calecunu chi ciambat sessu:
ecco s'òmine fémina diventat,
tottu pro méritu de su progressu,
e sa fémina mancu si cuntentat.
“Cust'est calchi duttore chi s'appentat”
narat sa zent'in bidda, “cessu, cessu!”.

A tottu paret sempre troppu dura
sa ch'in su mundu si giamat sorte.
A su ch'est in su lettu ch'est in cura
su dolore li paret meda forte.
E forsis a daboi de sa morte
si disizat diversa sepoltura!


"Su Passadu m'est presente”
1958