Home

home antologia

traduzione

ascolta la lettura

versione accessibile

indice antologia

1956

1957

1958

  S'ammentu chi ligat

  Su grigliu

  Li sonni toi e mei

  A sos tramatores poeticos

  Mai cuntentos

1959

1960

 

 

 

 


COMENTE UNU GRIGLIU

Eand'e e cosa, si che un astore,

mi potera pesare in altu ‘olu!

Non pro bocchire calch' ae minore,

prite m'est caru s'anzenu consolu;

ma pro poder, che unu rusignolu,

cantare sa Sardigna cun'amore;

e invece, terranzu, in su chizolu,

isto che unu grìgliu cantadore.

Chi a su càntigu at bia passione,

ma, s'intendet appena unu suguzu,

timende, cagliat sa sua cantone;

e, appena sensadu s'ischimuzu,

azardat torra, cun suggestione...

unu — CRI! — chi li morit in s'irgurzu.

 

Giovanni Antonio Cossu

1° premio ex aequo 1958
(Logudorese)