Home

home antologia

traduzione

ascolta la lettura

versione normale

indice antologia

1956

1957

  Su cantu de su suore

  Su pane

  Su pane saboridu

  In su giardinu de Adamo

  Sos linnaresos

1958

1959

1960

 

 

 

 

SU PANE

 

Pane, ti beneigo ogni momentu,
pro te canto sa menzus rima mia:
ses de sos poverittos s'allegria,
de sas mensas profumu et ornamentu.
Domandamus su nobile alimentu
cando faghimus sa pregadoria:
Babbu Divinu, - nende gai a Tie
dae nos su pane nostru 'e ogni die».

In campagna, pacificu e giocundu,
osservo su solerte agricoltore
sa terra trabagliende cun suore
pro b'ispargher su sèmene fecundu;
pro crescher bene in su sulcu profundu
tottu s'annu lu curat cun amore
e solu est bella s'òpera e cumplida
cando lu messat ispiga ingranida.

De sas ispigas cumulos de ranos
si forman e trasportan in granale;
de sas massajas in espertas manos
passat su pretziosu cereale:
faghen pane a malàidos e sanos,
si nde cibat ogni èssere mortale,
poveru o riccu, in reggia o in tugùriu
solu su pane est su bonu augùriu.

Pane, ti miro in banca preparadu
cando Cristos fatt'at s'ultima chena.
Isse t'at beneittu e cunsacradu
misticu cibu a s'anima serena.
S'attu divinu est sempre rinnovadu
in ogni parte 'e s'isfera terrena:
Pane Cristos in s'Òstia diventat
e pane ànima e corpus alimentat.

Su pane aberit de chelu sas vias
a chie pro limusina lu donat;
su pane rinnovellat energias;
su pane a trabagliare ognunu ispronat;
sentza su pane as chentu maladias,
sentza pane sa vida ti abbandonat;
su pane tottu domandan cun brama
fizos e fizas a babbu et a mama.

Pane, t'esalto et beneigo ancora:
tue su cibu ses pius elettu:
t'appan in vida fin'a s'ultim'ora
sos chi che deo t'an sacru rispettu;
lu prego a Deus e Nostra Signora
chi mai nde restemus in difettu;
De vìvere in su pane est s'isperàntzia:
Deus dònalu a tottu in abbundàntzia.

 

Agostino Pirastru

2° premio 1957(Logudorese)